ÅRSBERETNING 2009 FOR LØDINGEN BÅTFORENING
Onsdag 20 Januar @ 15:35

Skrevet av jansolheim

Lødingen Båtforening har i driftsåret 2009 avholdt 4 styremøter. Referat fra disse styremøtene er å finne i foreningens protokoll.

Styrets sammensetning har i 2009 vært:

Formann Kåre Jakobsen
Nestformann Per Andersen
Forretningsfører Bjarne Stoltz
Ass. forretningsfører Sølve Berg
Sekretær Odd Magne Berg

Kaiformann kai 1 Geir Johansen
Kaiformann kai 2 Georg Waage
Kaiformann kai 3 John Ivar Eliassen
Slippansvarlig Håvard Steffensen
Husansvarlig Kjell Arvid Stenvold

Varamedl. til styret Steinar Kvalø
Varamedl. kai 1 Knut Jensen
Varamedl. kai 2 Dag Hafne
Varamedl. kai 3 Trygve Steen

Revisorer Geir Kristoffersen
Roy Terje Christensen

Valgkomité Magne Karoliussen
Jan Solheim

Lødingen båtforenings drift og vedlikehold i 2009:

Lødingen båtforening hadde ved utgangen av 2009 ca 184 medlemmer. De fleste har båtplasser.

Forretningsdriften.
Vi oppnådde en brutto inntekt på 238.200 kr, som er omtrent det samme som i 2008. Campingbiten økte med 7,6 %. Nettoinntekten er anslått til ca 157.500 kr – penger vi bruker til investeringer og fornyelser. Sølve Berg og hans hjelpere (Bjørn Bøe og Ingrid Granås) har sørget for at inntektene er kommet sikkert inn.

Kjøp og salg av båtplasser.
I 2009 er det solgt båtplasser for 78.900 kr, mens det er kjøpt båtplasser for 84.500 kr.
Vi har nå 19 ledige båtplasser, til en verdi på kr. 211.000. Styret har oppjustert verdien av hver båtplass med 500 kr for kai 3 og 1000 kr for kai 1 og 2.

Dugnadsprosjekter
Regnskapet viser at det er utført dugnadsarbeid tilsvarende kr. 20.400,- i 2009. Det er registrert 520 utførte dugnadstimer. 30 medlemmer har utført mer enn 3,5 times dugnad. Av disse har 18 utført mer enn 14 timers dugnad og 4 har over 30 timer. Disse 4 er: John Ivar Eliassen, Kåre Lind, Per Andersen og Thor Jan Thomassen. Stor takk til alle som har bidratt. De får redusert vedlikeholdsavgift og medlemsavgift når neste års regninger sendes ut. Styret har vedtatt at medlemmer som arbeider dugnad får honorert dette fra første time med kr. 50,- pr time, begrenset oppad til kr. 700,-. Gjelder innsats fra og med 2009.

Følgende dugnadsprosjekter er gjennomført i 2009:
• Kai 1: Ny strømkabel og 3 nye og 1 reparert strømsøyle for landstrømabonnenter, samt noe utskifting av kaidekket.
• Kai 2: Landgangspartiet helt fornyet med nytt treverk gangveg og gelendre.
• Kai 2: 3 kailys er restaurert og forkortet
• Kai 2: Ytterste kai-ledd som brakk under storm i september er reparert og forsterket.
• Kai 3: Landgangspartiet hevet ca 50 cm og helt fornyet treverk i gangveg og rekkverk.
• Kai 3: 8 utriggere er restaurert og gitt bedre flyteevne
• Utfylling og planering langs havnekanten der strømkablene er lagt.
• Servicehuset: Løpende vedlikehold og oppfølging av renhold
• Gjestekaia: 1 strømssøyle byttet ut og landgang, trapp utbedret
• Turistservice: 10 søppeltønner kjøpt inn, oljet og plassert ut.
• Slippen: Trekkwiren røk og er fornyet, samt annen reparasjon

Salg av landstrøm til medlemmer på kaiene. Ny ordning.
Høsten 2008 satte vi opp 3 strømsøyler på kai 2 som utelukkende skal brukes til medlemmer som abonnerer på landstrøm. Kai 2 har 6 abonnenter. Høsten 2009 satte vi opp 3 nye strømsøyler til det samme på kai 1. Kai 1 har 9 abonnenter. Styret har fastsatt pris på 600 kr pr.år pluss kr.1,50 pr kwh.

Strømprosjektene:
De siste årene er det lagt ned mye arbeid og penger i strømprosjekter. Stor takk til medlemmene Asbjørn Larsen, Alfred Ellingsen og Byrge Jacobsen som har utført utrolig mange dugnadstimer på disse prosjektene, som nå anses fullført.

Rødbrygga og naustet:
Det er ikke utført noe arbeid på disse i 2009. Styret har vedtatt utleiereglement for rødbrygga, som var utleid 5 dager i 2009.

Sunket sjark:
En sjark sank i januar ytterst ved kai 3. Den er nå hevet, men ligger ulovlig i gammel plass.
Vi kan fjerne den etter reglementet, men vet ikke hvor vi skal legge den uten nye problemer.

Foreningens økonomiske stilling:
Til tross for at vi brukte over 159.000 kr på vedlikeholds- og investeringsprosjekter i 2009, fikk vi et overskott på 65.000 kr, slik at vår beholdning pr.1.1.2010 utgjør 179.600 kroner. Vi ligger godt innenfor en reserve på minst 100.000 kr - som er vårt løpende mål.

Utfordringer fremover:
Flere medlemmer har seilbåter, noe kaiene er dårlig egnet for. Seilbåtenes vindfang er et problem for kaikonstruksjonen og for tilstøtende båter. Seilbåter bør ligge med fortøyning i moloen om vinteren, men her er det begrenset med plass. På sikt bør det arbeides med å få til nye plasser for seilbåter langs moloen.

Hilsen Styret for båtforeningen

Content received from: Lødingen båtforening, http://lodingen.net